เสวนา "สันติภาพที่เรามุ่งหวัง พลังขับเคลื่อนที่ขาดหาย"