เสวนา "บทบาทของนักศึกษาไทยในตุรกีกับสังคมไทย"

DeepSouthWatch's picture

Thai
Event date: 
Wednesday, 5 September, 2018 - 14:00 to 16:00
Event place: