รวมเอกสารและถ้อยแถลงกรณีมาตรการพิเศษใน 2 ตำบลของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

DeepSouthWatch's picture1. ประกาศ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ที่ 86/2561 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางเขา และ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นำอาวุธ/เครื่องกระสุน และยานพาหนะ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (16 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF

2. แถลงการณ์ MARA Patani (19 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF

3. แถลงการณ์ร่วม กรณีประกาศฉบับที่ 86/2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (20 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF

4. จดหมายเปิดผนึก เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแม่ทัพภาคที่ 4 โดย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ หรือ คปส. (21 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF

5. แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ PerMAS (21 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF และชมคลิปการอ่านแถลงการณ์ ที่นี่

6. แถลงการณ์กลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ หรือ ทพส. (24 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF และชมคลิปการอ่านแถลงการณ์ ที่นี่ (เนื้อหาบางส่วนแตกต่างกับเอกสาร)

7. สาสน์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (25 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF

8. ชี้แจงประชาคม ม.อ.ปัตตานี เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี (25 กันยายน 2561) - ดาวน์โหลด PDF

UPDATED: 18.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561

 

1. ประกาศ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ที่ 86/2561
เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางเขา และ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
นำอาวุธ/เครื่องกระสุน และยานพาหนะ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
(16 กันยายน 2561)
 
2. แถลงการณ์ MARA Patani
(19 กันยายน 2561) 
 
3. แถลงการณ์ร่วม
กรณีประกาศฉบับที่ 86/2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
(20 กันยายน 2561)
 
4. จดหมายเปิดผนึก
เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแม่ทัพภาคที่ 4
โดย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ หรือ คปส.
(21 กันยายน 2561)
 
5. แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ PerMAS
(21 กันยายน 2561)
 
6. แถลงการณ์กลุ่มคนไทยพื้นที่รักสันติ หรือ ทพส.
(24 กันยายน 2561)
 
7. สาสน์สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
(25 กันยายน 2561)
 
8. ชี้แจงประชาคม ม.อ.ปัตตานี เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
(25 กันยายน 2561)
 
Thai
Paper cover: