บรรยายสาธารณะ "การพูดคุยสันติภาพ กับการปฏิรูปภาคความมั่นคง: บทเรียนจากมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และนากา (อินเดีย)"

DeepSouthWatch's picture

โครงการห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

ร่วมกับ

โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(College of Deep South Watch)

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนใน

การบรรยายสาธารณะในหัวข้อ

 

การพูดคุยสันติภาพ

กับการปฏิรูปภาคความมั่นคง:

บทเรียนจากมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และนากา (อินเดีย)

 

Peace Dialogue and Security Sector Reform:

 Lessons from Mindanao (the Philippines) and Naga (India)

 

 

โดย

 

ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

Asst. Prof. Janjira Sombatpoonsiri, Ph.D.

 

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

อาคารเรือนพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี

 

 

ภูมิหลังผู้บรรยาย

A person in a white shirt</p>
<p>Description automatically generatedจันจิรา สมบัติพูนศิริ เป็นอาจารย์สอนวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงในการเมือง และยุโรปในการเมืองโลกที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยลาโทรป (La Trobe University) ประเทศออสเตรเลีย การบรรยายครั้งนี้มาจากงานวิจัยที่เมื่อไม่นานมานี้ในหัวข้อ “(Hybrid) Security Sector Governance and Peace Negotiations: Patani (Thailand), Mindanao (the Philippines), and Nagaland (India) [การกำกับดูแลด้านความมั่นคง (รูปแบบผสม) และการเจรจาสันติภาพ: ปตานี (ไทย), มินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และนากาแลนด์ (อินเดีย)]” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ผลงานของเธอได้รับการตีพิมพ์ทั้งหนังสือและบทความจำนวนมาก เล่มล่าสุดคือ ควบคุมหรือคุ้มครอง?: มาตรการรับมือผู้ชุมนุมของตำรวจและการเมืองของความชอบธรรม (2561) ปัจจุบันนักวิจัยให้แก่ German Institute for Global and Area Studies และ Carnegie Endowment Europe เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่ International Centre for Nonviolent Conflict รวมถึงเป็นกรรมการผู้ให้ทุนวิจัยให้แก่ International Peace Research Association Foundation ตลอดจนเป็นบรรณาธิการวารสารนานาชาติ เช่น Journal of Resistance Studies และ Journal of South Asian Studies

Thai
Event date: 
Saturday, 2 March, 2019 - 09:00 to 12:30
Event place: