สัมมนาวิชาการ "การสร้างสันติภาพผ่านการสร้างสมานฉันท์ด้วยความหลากหลายทางด้านศาสนา เพศ และอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและจังหวัดอะเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย"

DeepSouthWatch's picture

Thai
Event date: 
Wednesday, 27 February, 2019 - 09:00 to 12:00