7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง [หนังสือ]

DeepSouthWatch's picture7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี:

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง

จากเครือข่าย PEACE SURVEY

กุมภาพันธ์ 2562

DOWNLOAD

Thai
Paper cover: 
Paper documents: