การบรรยายสาธารณะ "จากการพูดคุยสู่ภาคปฏิบัติ: บทบาทของประชาสังคม"

DeepSouthWatch's picture

โครงการห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

และ

โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(College of Deep South Watch)

ร่วมกับ

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนใน

การบรรยายสาธารณะในหัวข้อ

 

จากการพูดคุยสู่ภาคปฏิบัติ:

บทบาทของประชาสังคม

 

From Dialogue to Implementation:

Role of Civil Society

 

โดย

 

คุณปายวี นิกันเดร์

ผู้เชี่ยวชาญอิสระชาวฟินแลนด์

เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพและการเปลี่ยนแปลง

Päivi Nikander

Independent Expert Consultant

on Peacebuilding and Transition, Finland

 

ล่ามแปลโดย

ฉันทนา บรรพศิริโชค หวันแก้ว

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

อาคารเรือนพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี

 

หมายเหตุ: วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 14.00 น. คุณนิกันเดร์จะเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Engaging women in Politics: Working with multi-stakeholders in Peace Building” (เมื่อผู้หญิงทำงานการเมือง: การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้หลากหลายฝ่ายในการสร้างสันติภาพ) ที่ ม.อ.ปัตตานี ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาติดต่อ ฟารีดา ปันจอร์ เบอร์โทร 086-7003801 (รับจำนวนจำกัด)

 

 

A person posing for the camera</p>
<p>Description automatically generatedภูมิหลังผู้บรรยาย

คุณปายวี นิกันเดร์  เป็นนักปฏิบัติการมากประสบการณ์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพและการเปลี่ยนผ่าน เคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป หรือ OSCE ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงพริสตินา ประเทศโคโซโว เป็นเจ้าหน้าที่และผู้แทนของสหภาพยุโรปและสหประชาชาติในโคโซโว มาซิโดเนีย ซีเรีย ไซปรัส และเยเมน เธอจบการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารรัฐกิจ เชี่ยวชาญทั้งในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ที่แปลงข้อตกลงสันติภาพไปสู่การปฏิบัติการที่เป็นจริงในสถานการณ์การเมืองที่อ่อนไหวเปราะบาง และในด้านที่สนับสนุนรัฐบาลต่าง ๆ ในการกระจายอำนาจผ่านโครงการที่เข้าไปมีส่วนเสริมทั้งความเข้าใจต่อบริบททางการเมืองและขีดความสามารถของภาครัฐและท้องถิ่นในหลายประเทศ

 

 

 

Thai
Event date: 
Thursday, 21 March, 2019 - 13:30 to 17:00
Event place: