กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.: ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558 - 2561) [หนังสือ]

DeepSouthWatch's picture

[หนังสือ]

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.:

ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธี

ในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง (ห้วงปี 2558 - 2561)

จัดทำโดย

ทีมงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. (ชุดเดิม)

[พิมพ์ครั้งที่ 2, พฤศจิกายน 2562]

 

 

DOWNLOAD [PDF]

 

หมายเหตุ: ติดต่อขอรับตัวเล่มที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2356-0464, อีเมล์ thaipdp@hotmail.com หรือลงทะเบียนขอรับตัวเล่ม ที่นี่ (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563)

Thai
Paper cover: