ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐไทย

DeepSouthWatch's picture

บทความสัมมนา "ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐไทย" โครงการสันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย (Nonviolence, Violence, and Thai Society) ปีที่ 1 ร่วมจัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่18 - 19 สิงหาคม 2549 

หมายเหตุ: บทความทั้ง 9 ชิ้นนี้ได้รับแจกในงานสัมมนา สำหรับผู้จะใช้อ้างอิงกรุณาติดต่อจากผู้เขียนโดยตรง
 
1. องค์ความรู้การวิจัยความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 49 ปี (.pdf) -- อ.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
2. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเทียบในรอบ 30 ปี (.pdf) -- มารค ตามไท, สมเกียรติ บุญชู
3. วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยทหารในภูมิภาคต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (.pdf) -- พ.ท.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ
4. อ่าน "คู่มือข้าราชการ" เขียนพื้นที่วัฒนธรรม: วาทกรรมวัฒนธรรมของรัฐไทยกับพื้นที่ในระหว่างไทย-มาเลเซีย (.pdf) -- ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า
5. การคัดเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (.pdf) -- รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช 
6. ปฏิสัมพันธ์ "ใหม่" : พุทธ - มุสลิม สามจังหวัดชายแดนใต้ (.pdf) -- รศ.ดร. รัตติยา สาและ
7. ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (.pdf) -- อ.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
8. US and Southern Thailand Conflict (.pdf) -- Matthew Wheeler
9. The Southern Thailand Conflict and the Muslim World (.pdf) -- Dr. Imtiyaz Yusuf

Thai