หนังสือ ICJ: Thailand’s Internal Security Act : Risking the rule of law? และบทแปลภาษาไทยว่าด้วยมาตรา 21

DeepSouthWatch's picture
 
หนังสือ
Thailand’s Internal Security Act : Risking the rule of law?
โดย International Commission of Jurists
ดาวน์โหลด (ภาษาอังกฤษ)
Download (in english)
 
บทแปล (ฉบับไม่เป็นทางการ)
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
แปลจาก “5.5.3 ISA section 21” ในหน้า 44 – 58
ดาวน์โหลด (ภาษาไทย)
Download (in thai)
 
 
 
Thai