เอกสาร "การเมืองและการทหารที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดย คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สสต.

DeepSouthWatch's picture
 
 
เอกสาร
การเมืองและการทหารที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย
คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสต.)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
 
ดาวน์โหลด
Download (in thai)
 
 
Thai