พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2554

DeepSouthWatch's picture

 

 
พระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
(ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2553)

 

 

Thai