"รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระบบยุติธรรมทางอาญาท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และนโยบายรัฐในการต่อต้านการก่อควาไม่สงบ" เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ เพื่อประกอบกระบวนการประเมินสถานการณ์สิทธิฯ ในไทย โดย MAC และ CrCF

DeepSouthWatch's picture
 
 
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระบบยุติธรรมทางอาญาท่ามกลางสภาวะความขัดเเย้งในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ของประเทศไทย และนโยบายรัฐในการต่อต้านการก่อความไม่สงบ
 
เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ
เพื่อประกอบกระบวนการประเมินสถานการณ์สิทธิฯ ในประเทศไทย
 
โดย
ศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC) และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
 
 
รายละเอียดรายงานส่งสภาสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กรสหประชาชาติสามารถ Download จากเวปไซด์  http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx และ http://www.upr-info.org/
Thai