(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ....

DeepSouthWatch's picture

 

 
 
(ร่าง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ....
 
ยกร่างโดย
ชำนาญ จันทร์เรือง
Thai