ผลการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 เมษายน 2554)

DeepSouthWatch's picture
ศอ.บต. แจ้งผลการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
          นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 และระเบียบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือกได้ผู้แทนประเภทต่างๆ ดังนี้                       

 

Thai