(ร่าง) ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ร่างที่ 6 - ฉบับภาษาไทยและภาษายาวี)

DeepSouthWatch's picture

 

(ร่าง) ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย:
 ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
 
 
 
 
จัดทำโดย
เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณะกรรมการ
ภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 
ฉบับร่างที่ 6
(12 มีนาคม 2554)
 
ดาวน์โหลดฉบับภาษาไทย (Thai Version)
ดาวน์โหลดฉบับภาษามลายู (Jawi Version)
Thai