Skip to main content
 
แผนภาพเปรียบเทียบ
 
นโยบายพรรคการเมือง
ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในมิติโครงสร้างการกระจายอำนาจ
 
 
นำเสนอในเวทีสาธารณะ
“ไฟใต้ดับได้ด้วยการกระจายอำนาจ”
วันที่ 4 มิถุนายน 2554
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
ดาวน์โหลด (ไฟล์ .pdf)