เวที "วิพากษ์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้"

DeepSouthWatch's picture

 

กำหนดการ
 
"วิพากษ์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้"
 
จัดโดย
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย
มูลนิธิคอนราดอาเดเนาวร์
 
๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น.
ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท
 
 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.              ลงทะเบียน
 
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.             พิธีเปิดการประชุม โดย
         
๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.             นำเสนอ “สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้”
โดย พันเอกชินวัฒน์ แม้นเดช และนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน
 
๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น.                อภิปรายแลกเปลี่ยนเรื่องปัญหาและทางออกของจังหวัดชายแดนใต้
 
๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น.                 นำเสนอ “ความเป็นมาและประสบการณ์การสร้างภาพอนาคตในประเทศต่างๆ”
 
โดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 
๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.            นำเสนอ “ประสบการณ์การสร้างอนาคตในประเทศไทย”
โดย งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.              ซักถามและอภิปรายทั่วไป
                                         ดำเนินรายการภาคเช้าโดย คุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.             รับประทานอาหารและละหมาด
 
๑๓.๑๕ - ๑๓.๔๕ น.            นำเสนอ “ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้”
โดย ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น.           วิพากษ์ “ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้”
 
โดย พล.อ.เกษม ยุกตวีระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
 
นายสมโภชน์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วย ผอ.ศอ.บต.

ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา สส.พรรคประชาธิปัตย์

*สส.พรรคเพื่อไทย*

คุณรุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
International Crisis Group*
 
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.             ซักถาม อภิปรายทั่วไป และสรุปการประชุม
                                         ดำเนินรายการภาคบ่ายโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา*
 
 
*อยู่ระหว่างการประสานงาน
 
สำหรับผู้สนใจขอให้ยืนยันที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙๕๖๗๓-๔ และสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงาน "ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้" ได้ที่ www.peacemahidol.ac.th
 
Thai
Event date: 
Monday, 25 July, 2011 - 09:00