Skip to main content
 
 
เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7
ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย:
ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
 
จัดทำโดย
เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (CSCD)
คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 
ฉบับร่างที่ 7
(15 เมษายน 2554)
ดาวน์โหลดฉบับภาษาไทย (Thai Version)
 
ดาวน์โหลดฉบับภาษามลายู (Jawi Version)
(ฉบับร่างที่ 6)