หนังสือ - ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้

DeepSouthWatch's picture

 

 
หนังสือ
ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
โดย
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.)
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เรียบเรียงโดย
ชาญชัย ชัยสุขโกศล
 
 

Thai