(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับนำเสนอวันที่ 10 ธันวาคม 2554)

DeepSouthWatch's picture

 

 
 
(ร่าง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ปัตตานีมหานคร พ.ศ. ....
 
 
โดย
เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกรรมการประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง
 
 
หมายเหตุ: ฉบับร่างนำเสนอในเวทีสาธารณะ 10 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 

 

Thai