วารสารรุไบยาต ฉบับว่าด้วย "สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี" (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554)

DeepSouthWatch's picture
 
 
 
รุไบยาต : วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2554
 
(หมายเหตุ: วารสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมบทความวิจัยที่นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2555 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ กรุณาดูรายละเอียดของกำหนดการ ที่นี่)
 
 
 
ส่วนต้นวารสาร
 
 
บทความวิชาการ
 
 
 

 

Thai