นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557

DeepSouthWatch's picture


 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2555 – 2557
 
 
 
 
 
โดย
 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

 
 
 
Thai