รายงานวิจัย "การสร้างความปรองดองแห่งชาติ" โดย สถาบันพระปกเกล้า

DeepSouthWatch's picture

 

รายงานวิจัย
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
 
เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สภาผู้แทนราษฎร
 
จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า
มีนาคม 2555
 
 
 
 

1. ส่วนหน้า

2. บทสรุปผู้บริหาร 

3. บทที่ 1 - 6 

4. ภาคผนวก ก. - ช.

    ก. กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

    ข. ตารางเปรียบเทียบ 

    ค. จดหมายจากรรมาธิการ

    ง. จดหมายตอบจากสถาบันพระปกเกล้า 

    จ. ประเด็นคำถาม 

    ฉ. รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

    ช. รายชื่อคณะวิจัย

 
จดหมายเปิดผนึกจากนักวิจัยถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
นักวิจัยโครงการ “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ” ของสถาบันพระปกเกล้าส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยพร้อมระบุเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่านักวิจัยเห็นว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการในโอกาสแรก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและความสำเร็จในการสร้างความปรองดอง คือ การสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองในสังคมไทยด้วยการริเริ่มกระบวนการพูดคุยเสวนา (Dialogue)ภายในคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันต่อข้อเสนอในรายงานฯโดยไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน 
 
 
 

 

Thai