รายงานศึกษา "สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้"

DeepSouthWatch's picture
ดาวน์โหลด
รายงาน
สันติธานี
วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุข
ชายแดนใต้
 
 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
โดย
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 (4ส2)
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 
 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 
หมายเหตุ: เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบการสัมมนา “สันติธานี: วิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้?” ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 -  17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ (กรุณาคลิกดูกำหนดการ ที่นี่)
 
 
Thai