หนังสือ - เสียงท้าทายจากกัมปง รวมข้อเสนอและข้อถกเถียงอันหลากหลายเพื่อปูทางสู่สันติภาพ (โดย เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้)

DeepSouthWatch's picture
 
ดาวน์โหลด
หนังสือ
 
เสียงท้าทายจากกัมปง
รวมข้อเสนอและข้อถกเถียงอันหลากหลาย เพื่อปูทางสู่สันติภาพ
 
โดย
เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิเอเชีย
 
 
 
 
 
            เนื้อหาหลัก
           
คำต้นเรื่อง
คำนำจากองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน 12 องค์กร
บทที่ 1 บทนำและกระบวนการทำเวทีประชาหารือ
บทที่ 2 เสียงสะท้อนจากเวทีประชาชนหารือทางออกสู่สันติภาพชายแดนใต้
บทที่ 3 ข้อคิด บทเรียน กระบวนการประชาหารือในสามจังหวัดชายแดนใต้
บทที่ 4 จากข้อตกลงร่วมสู่การปฏิบัติร่วมกัน (โครงการ Seed Grant)
คำตาม
 
ภาคผนวก
 
รายนามองค์กรเครือข่ายประชาหารือ 12 องค์กร
คู่มือประชาหารือ (Buku Panduan Syura) ทางออกสู่สันติภาพชายแดนใต้
ตารางสรุปและข้อมูลเชิงสถิติของการจัดเวทีประชาหารือ
 
หมายเหตุ 1: เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน 12 องค์กร ได้แก่ (1) เครือข่ายวิทยุชุมชนปัตตานี - PCRN (2) สมาคมผู้หญิงกับสันติภาพ - We Peace (3) เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ - SPM (4) เครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ - GDST (5) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ - SFST (6) ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา - PUKIS (7) สำนักข่าวอามาน - Aman (8) เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม - HAP (9) เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม - SPAN (10) กลุ่มสันกาลาคีรี - SK (11) ศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดชายแดนใต้ - CCPD และ (12) เครือข่ายประชาสังคมนราธิวาส - CSN-N
 
หมายเหตุ 2: หนังสือเล่มดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบงานมหกรรมเพื่อสันติภาพ “เสียงท้าทายจากกำปง” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (กรุณาคลิกดูกำหนดการ ที่นี่)
 

 

Thai