Skip to main content
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ปัตตานีมหานคร พ.ศ. ...
(ร่างที่สอง)
 
 
แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(แบบ ข.ก.๑)
 
 
เอกสารเผยแพร่
ปัตตานีมหานคร:
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
โดย
เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้
และองค์กรเครือข่าย
http://www.deepsouthwatch.org/node/3444
 
 
เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ
ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย:
ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(ร่างที่เจ็ดฉบับภาษาไทยและภาษายาวี)
http://www.deepsouthwatch.org/node/2123