ปัตตานีมหานคร: รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

DeepSouthWatch's picture
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ปัตตานีมหานคร:
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
 
จัดทำโดย
 
เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
คณะกรรมการภาคประชาสังคมชายแดนใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 
Thai