หนังสือ "คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง: กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้"

DeepSouthWatch's picture

  

คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง:
กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้
 
โดย
สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.)
 
 
 
 
 
 
Thai