คำสั่ง ศอ.บต. เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอน 2556

DeepSouthWatch's picture

 

 

คำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 181/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556
 
Thai