เชิญร่วมสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่แห่งการเป็นผู้ให้

Hearty Support Group's picture

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2556

 

เรียน ทุกท่าน

วันอีด อีดิลฟิตรีผ่านไปแล้ว แต่พวกเขายังไม่ได้สัมผัส ได้สลามเพื่อขอมาอัฟ กันเลย
วันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่สำคัญวันหนึ่งคือวันอีด อีดิล ฟิตรี ซึ่งนอกเหนือจากการไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ
ที่มัสยิดแล้ว ยังมีกิจกรรมหนึ่งททุกคนควรปฏิบัตินั้นก็คือการเยี่ยมเยียนบิดา มารดา ครู

อาจารย์ พี่ป้าน้าอา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือหากไม่เป็นเหลือบ่ากว่าแรง 
ควรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอาหารที่บ้าน และแจกจ่ายไปยังเพื่อนบ้านตามสถานภาพของตนเอง 

การเยี่ยมในเรือนจำในวันอีดอีดิลฟิตรีเป็นโอกาสที่ยากแต่จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนได้ตระหนัก

ถึงความดีงามในศาสนาอิสลาม ได้เห็นถึงความสำคัญในครอบครัว ที่ทำให้การดำรงชีวิตมีความหมาย
และยิ่งไปกว่านั้นการเยี่ยมในเรือนจำกลางสงขลา ที่ทำให้มองเห็นซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด
ได้สัมผัสกันและกัน ได้พูดคุยกัน
จึงเป็นการเยียวยาที่ทำให้ผู้ที่ถูกคุมขังเป็นระยะเวลานานได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็น
หน่วยเล็กที่สุดในสังคม และช่วยในการทำให้สภาพจิตใจที่ไร้ความหวังในอนาคตเกิดมีความหวัง

ในการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายมากขึ้น

อีกทั้งได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและความสำคัญของความสัมพันธ์ในสังคม ทางกลุ่มด้วยใจ
 

จึงได้จัดกิจกรรม งานครอบครัวสัมพันธ์วันอีดอีดิลฟิตรี ที่เรือนจำกลางสงขลา
 

ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00-15:00 น

 

ในโอกาสนี้ทางกลุ่มด้วยใจยังขาดงบประมาณด้านอาหารประมาณ 10,000 บาท

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านบริจาคเพื่อกิจกรรมในวันดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ)
หัวหน้ากลุ่มด้วยใจและภาคีร่วม
0818098609

 

กลุ่มด้วยใจและภาคีเครือข่าย 
ขอเชิญร่วมสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่แห่งการเป็นผู้ให้
เนื่องในเทศกาลฮารีรายออีดอีดิลฟิตรี 
กับกิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์วันอีดอิดิลฟีตรี" ณ เรือนจำกลางสงขลา
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
สนใจร่วมบริจาคค่าอาหารให้ผู้ต้องขัง ติดต่อคุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ 0818098609
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สะบ้าย้อย เลขที่ 5060248530
ชื่อบัญชี อัญชนา หีมมิหน๊ะ ปัทมา หีมมิหน๊ะ อามีเราะ สาเล็ง

...

หมายเหตุ : กลุ่มด้วยใจ เป็นกลุ่มที่ทำงานด้านการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคง 
และเยียวยาครอบครัวผู้ต้องขัง ที่หลายคนก็ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมแบบไทย ๆ

 

 

 

 

 

Thai