รายนามผู้บอกรับหนังสือพิมพ์ ‘ซีนารัน’

DeepSouthWatch's picture

รายนามผู้บอกรับหนังสือพิมพ์ ‘ซีนารัน’ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู

 
 
ท่านใดประสงค์ขอรับหนังสือพิมพ์ Sinaran สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่
อีเมล dsj@dsjgroup.org 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-598 0581
หรือเฟสบุ๊ก Muhammad Dueramae
 
  
 
ปัตตานี
 
องค์กรหรือหน่วยงาน
 
1)    ตาดีกานูรุลอิสลาม (ซือรูวันมุรนีย์)
2)    แผนกวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
3)    มัสยิดนูรุดดีน บันนังจือรัย
4)    ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี (Buku Books & More (10เล่ม)
5)    โรงเรียนบากงพิทยา
6)    โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา(ปอเนาะบือแนยือลาแป)
7)    โรงเรียนมะหะดุลอิสลาม (ปอเนาะตาลีอายร์)
8)    โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง
9)    โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา "หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ"
10) โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
11) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาดารุลนาอีม
12) ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชุนเพื่อการศึกษาสะพานม้าสายบุรี (ศวชส.)
13) สถานีวิทยุ มอย. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
14) สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์
15) สถานีวิทยุชุมชนโอเคสเตชั่นปาลัส
16) สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan)
17) สถาบันการศึกษาอิสลามชั้นสูงดารุลมะอาเรฟ (PETIDAM)
18) สถาบันปอเนาะสมบูรณ์ศาสน์ (ปอเนาะดาลอ)
19) สถาบันศึกษาปอเนาะ อัลมะฮาดุลอิสลามี
20) สภาอูลามาอฺฟาฏอนีย์ดารุสลามมูลนิธิ
21) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
22) ห้องสมุดโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
23) ห้องสมุดโรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา
24) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
25) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 
บุคคล
 
1)        การ์ตีนี วาโด
2)        คำนึง ชำนาญกิจ
3)        ฆอดีเยาะ เจะโด
4)        จารียา อรรถอนุชิต
5)        ซอลาหุดดีน  กริยา
6)        ซีตีคอรีเยาะ ยีดือเร๊ะ
7)        ซีตีรอกีเยาะ สาเล็ง
8)        ณรงค์ มะเซ็ง
9)        ดอรอแม  หะยีหะซา     
10)      ดอเลาะ วายา
11)      ต่วนซอบารียะห์ อาฮง
12)      ตอยิบ สยาสันติจรกุล
13)      ตัรมีซี สะมะลี
14)      นาซีเราะห์  นะแด
15)      นาอีมะห์ วอเงาะ
16)      นิพนธ์ นิเดร์หะ
17)      นิฟูรกอน เจะอาแซ
18)      นูรุลฮูดา ปูติ
19)      บัลกิส หะยีหะซา
20)      ปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ
21)      พ.อ.สมเดช โยธา
22)      พัณยวดี อาแว
23)      ฟาอีซ
24)      ฟูดัยละห์ อิบรอเฮม
25)      เฟาซี สารี
26)      ภูวิชชา สาเมาะ
27)      มะรอยี ดอเลาะ
28)      มะอูเซ็ง หมุดกะเส็ม
29)      มะแอ มูเซะ (ปอเนาะกูแบปาเซ)
30)      มัสตะ มะกุล
31)      มานาวี สะแม
32)      มาริสา สมาแห
33)      มาหามะ ดือราโอะ
34)      มุกตาร์ อูมา
35)      มูฮัมหมัดซอเร่ มะยี
36)      มูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง
37)      มูฮามะนาปี เตาะสาตู
38)      มูฮำมัดปาเรส โลหะสันห์
39)      ยะห์ อาลี
40)      ยูโซะ ดีแม
41)      แยนะ มามะ
42)      รอกีเยาะ สุหลง
43)      รอนิง ลาเตะ
44)      รอบีย๊ะ บาแล๊ะ
45)      รอมือละห์ แซเยะ
46)      รอมือละห์ แซเยะ
47)      รอยาลี เจะซู
48)      รอสดี ดอเลาะ
49)      รอสาลี เปาะลอ
50)      รอฮานี จือนารา
51)      รอฮานี ดาโอ๊ะ
52)      รอฮีมะห์ เหะหมัด
53)      ราเชษฐ หีมสุหรี
54)      รุสดี บุญแต่ง
55)      รูฮานี วาโอ๊ะ
56)      ลุกมาน มาแจ
57)      ลุกมาน อูมา
58)      เลขา เกลี้ยงเกลา
59)      วีฟาอี มอลอ
60)      แวหะมะ แวกือจิก
61)      แวฮัสนะ หะยีแวมิง
62)      สมอุษา บัวพันธ์
63)      สะมะแอ สาและ
64)      สะมะแอ อาแซ
65)      สะมาแอ เซงยี
66)      สุครอน ตาเปาะโต๊ะ
67)      สุรีณี เปาะนิ
68)      สุรีนี เปาะนิ
69)      สุไลมาน มามะ
70)      อภิญญาณ น้านิรัติศัย
71)      อะฟันดี หะยีดอเลาะ
72)      อังฟาล บาโล
73)      อับดุลมูไฮมีน สาและ
74)      อับดุลรอพาปูแทน
75)      อับดุลรอมัน เจ๊ะเต๊ะ
76)      อับดุลรอมัน มะแซ
77)      อับดุลเลาะ ดอนิ
78)      อับดุลเลาะ สาแม็ง
79)      อับดุลอาซิซ ตาเปาะโอ๊ะ
80)      อับบาส บิณอิบรอฮีม
81)      อัมรัน บินสาแลแม
82)      อัยมาน  ยุ
83)      อัสมาดี บือเฮง
84)      อัสรา รัฐการัณย์
85)      อานีซะห์ แนปเร๊าะ
86)      อามาน สุหลง
87)      อามานี ยูโซะ
88)      อามานี อาเกะ
89)      อาหามะ นิเตะ
90)      อิมรอน ซาเหาะ
91)      อิมรอน สาเหาะ
92)      อิสมาแอ เจะมะ
93)      อิสมาแอล เบญจสมิทร
94)      อีบรอเฮ็ง มาเละ
95)      อุสมาน
96)      อุสมาน หะยีสาแม
97)      ฮาซียะ อามะ
98)      ฮานีซะห์ เต๊ะเด็ง
99)      ฮามะ มาหะมะ
100)    ฮามะ หะยีมิเงาะ
101)    ฮูมัยดี มูซอ
 
ยะลา
 
องค์กรหรือหน่วยงาน
 
1)    กำปงเรดิโอ โรงเรียนอาละวียะห์วิทยา
2)    เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม
3)    บริษัท ทริปทูโก จำกัด
4)    มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดยะลา
5)    โรงเรียนดำรงวิทยา
6)    โรงเรียนตาดีกานูรูลอิสลามียะห์
7)    โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
8)    โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์(ปอเนาะบาลอ)
9)    โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
10) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (ปอเนาะบ้านแหร)
11) โรงเรียนอิสลาหุดดีนวิทยา (ปอเนาะเบอเส้ง)
12) สถาบันปอเนาะปาแดรู
13) สถาบันอิสลามชั้นสูง เชคฺดาวุด อัลฟาฎอนีย์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
14) สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.ยะลา)
15) สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ
16) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
17) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
18) สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
19) หลักสูตรภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
20) ห้องสมุดเพื่อประชาชนศูนย์กลางการเรียนรู้ชายแดนใต้ อ.บันนังสตา
21) ห้องสมุดโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
 
บุคคล
 
1)    กอเซ็ม เต็มหลง
2)    ซอบรี กาซอ
3)    ซัลมาน หะยีมามุ
4)    ซากีริน ลอดิง
5)    ซารียะห์ สตาร์
6)    ซีฮาบุดดีน ยารง
7)    แซมซู แยะแยง
8)    ไซฟี เจ๊ะเน๊าะ
9)    ดอรอฟา สะแม
10) ต่วนมะรอปีอิง ตีงี
11) ธารา ไมสิน
12) นาดียะห์ วายูโซ๊ะ (PUKIS)
13) นาอีมะห์ นาดีแม
14) นิมาเรียม คะเนรัตน์
15) นูร์มารียัม วาโอ๊ะ
16) ปาตีเม๊าะ  อาลีมามะ
17) พารีดา หะยีเตะ
18) เฟาซียะห์ อาลีมามะ
19) เฟียน มณีหิยา
20) มะรอฟี  ยะโงะ
21) มะอีซอ ดะแซ
22) มันโซร์ สาและ
23) มันโซร์ อาแย
24) มาหมูด บือซา
25) มาแอ เต๊ะ
26) มือเสาะ อาลีมามะ
27) มุกตาร์ มีเด็ง
28) มูฮำหมัดซอและ วาเด็ง
29) มูฮำหมัดซุฟรีย์ ดอเลาะ
30) รอมซี ดอคอ
31) รอมซี มะแตหะ
32) รอหานี หะยี
33) ลาตีฟะห์ สุหลง
34) ว่าที่ ร.ต.รอซีดีย์ บ่าวเบ็ญหมัด
35) แวเมาะ แวกาจิ
36) แวอูเซ็ง กาซอ
37) แวฮูเซ็น มะยูแด
38) สักรียา อาบู
39) สาตานา โต๊ะเอง
40) สามุรอห์ หะยีมอ
41) สารีเมาะห์ เฮงบารู
42) สุริยา สุหลง
43) สูรียา อาแว
44) หะมิดิง สะนอ
45) อับดุลเลาะ บายา
46) อับดุลเลาะ ยูโซ๊ะ
47) อับดุลสลาม สะอิ
48) อับดุลฮามิ สะมาลา
49) อัสม๊ะ กาแม
50) อาซียะ วันดอเลาะ
51) อาซือมิง เจ๊ะโซ๊ะ
52) อาดือนัน  สุและเลาะ
53) อาดือนัน สุและเลาะ
54) อาลาวี อาแด
55) อาหะมะ  สะตอปอ
56) อิบรอเฮง มะลี
57) อิสมาแอ เต๊ะ
58) อิสรา จารู
59) อุสมาน ดือราแมหะยี
60) ฮายาตี สาระโต
61) ฮิรมี เจะแม
62) ฮูเซ็น ยียูโซ๊ะ
 
นราธิวาส
 
องค์กรหรือหน่วยงาน
           
1)    กลุ่ม Bumi วัฒนธรรมสลาตัน
2)    ตาดีกา ต.โคกสะตอ
3)    ตาดีกาดารุลอิห์ซาน (บ้านไอร์กลูแป)
4)    พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
5)    มัสยิดตะโละมะเนาะ
6)    โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ (ปอเนาะลูโบะสาวอ)
7)    โรงเรียนดารุลกุรอานนิลการีม
8)    โรงเรียนนะห์ฏอตุลสูบาน
9)    โรงเรียนประทีปวิทยา
10) โรงเรียนศิริธรรมวิทยา
11) โรงเรียนสมานมิตรวิทยา (ปอเนาะศาลาลูกไก่)
12) โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
13) โรงเรียนอัสสาอาดะห์
14) วิทยุชุมชนศาลาใหม่ โรงเรียนจรรยาอิสลาม
15) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส
16) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
17) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
 
บุคคล
 
1)    การีมะห์ สารีงะ
2)    ซอฟียะห์  มะลี
3)    ซัยฟูดีน สุหลง
4)    ซารีปะ  ดอเลาะ
5)    ซารีป๊ะ ดอเลาะ
6)    ซีตีมูนา ปายอดือราแม
7)    ซูฮัยลา บินสะมะแอ
8)    ไซยานี มะลี
9)    ดินทร์ ยะโก๊ะ
10) ทวีศักด์ ปิ
11) นาซูฮา กาเซ็ง
12) นายอามีน
13) นูรอัยนี สือแม
14) นูรฮาซีกีน เจ๊ะเลาะ
15) นูรฮายาตี ยูนุ๊
16) นูรีดา สะมาแอ
17) บรอเฮง ปายอดือราแม
18) บารกิ ตาแป
19) บาสีเร๊าะ นิเงาะ
20) ปาอิซะ อาแว
21) มะซอและ แดเมาะชา
22) มะรีเพ็ง มะเซ็ง
23) มะลูดิน มูรกอ
24) มามะสุกรี  ยะหะยอ
25) มารีซัน ดอเลาะ
26) มิซเราะห์ เจ๊ะเฮง
27) มูหะหมัดสุกรี แมเราะ
28) มูฮัมมัดไซนี เซ็ง
29) มูฮัมหมัดดาวูด เจะนิ
30) รอซีลา หะยียูโซ๊ะ
31) รอดียะ สาอิ
32) รอมละห์ เจ๊ะหามะ
33) รอฮานิง อาแว
34) รอฮานี อาแว
35) รอฮิม๊ะ มะดีเยาะ
36) รุสนี โตะอุง
37) รุสมี แมเลาะ
38) รุสลัน หะยียะพา
39) ลุกมาน มะ
40) แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ
41) แวมูฮาหมัดนัสรี แวอีซอ
42) สะรอนี ดือเระ
43) สายตี ดอเลาะ     
44) สีตีแอเสาะ ดอเลาะ
45) สูฮัยมัน ดอเลาะ
46) หย๊ะยา กาดามุง
47) อะหมัด เจะอูเซ็ง
48) อะห์มัด มะเก๊ะ
49) อัดนัง อาแวบือซา
50) อัดฮา โล๊ะมะ
51) อับดุลคาเร็ง ดอเลาะ
52) อับดุลรอเซะ อาแว
53) อับดุลรอมัน แบเลาะ
54) อับดุลรายิ เต๊ะกาแซ
55) อับดุลรีซัม สะไร
56) อับดุลวอฮา สาอุ
57) อัยซะ แตเป๊าะ
58) อัศโตรา โต๊ะราแม
59) อัสวานี สาอุ
60) อัสวี อูมา
61) อารีด๊า สาเม๊าะ
62) อารีเป็ง ปะนาฆอ
63) อารียา ดือเระ
64) อาลี เต๊ะ
65) อาลียา แตเป๊าะ
66) อาหมัด สาหีม
67) อาหะมะ โต๊ะมี้
68) อาหามะ  เด็งซา
69) อาอีเสาะ ตีมง
70) อุสมาน โอะยู
71) ฮาซัน ยามาดีบุ
72) ฮาซัน หะยีมะเย๊ง
73) ฮาเซ็ม ดือราเสาะ
                       
สงขลา
 
องค์กรหรือหน่วยงาน
 
1)    ชมรมภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่           
 
บุคคล
 
1)    มูฮำหมัด เบ็ญนุ้ย
2)    ยุรี แก้วชูช่วง
3)    รอซีดีย์ บ่าวเบ็ญหมัด
4)    ราภรณ์ เหาะใบ
5)    โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
6)    โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา
7)    อับดุลสุโก ดินอะ
8)    อิสมาอีล ฮายีแวจิ
 
อื่นๆ
 
1)    กลุ่มนักศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2)    ณรรธราวุธ เมืองสุข บริษัท โพสต์นิวส์ จำกัด
3)    สมเกียรติ จันทร์สีมา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(ThaiPBS)
4)    สุไลมาน บือแนปีแน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย
5)    หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
6)    อมร แสงมณี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
7)    อัซฮาร์ สารีมะเจ๊ะ สภาองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย
8)    ฮาดีย์ หะมิดง มูลนิธิเอเชีย
 
Thai