รายงานสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ โดย Children Voice for Peace

DeepSouthWatch's picture

 

 
 
รายงาน
สิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง
จังหวัดชายแดนใต้
 
(สถานการณ์เด็กตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 กรกฎาคม  2556)
 
จัดทำโดย
โครงการ Children voice for peace
 

 

 
Thai