รายงานประเมินผล พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดย CSCD

DeepSouthWatch's picture

ดาวโหลดไฟล์...

 

การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2552

โดย
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
นำเสนอต่อ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2552

ปก

บทคัดย่อ

คำนำ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

คำนิยาม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

บทนำ

เนื้อหาหลัก

ภาคผนวก

Thai