รายงานติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คณะที่ปรึกษา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี

DeepSouthWatch's picture

 

 

โครงการติดตามประเมินผล
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Final Report)

 

เสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

 

โดย
คณะที่ปรึกษา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริืนทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กุมภาพันธ์ 2552

 

 • ปก
 • คำนำและกิตติกรรมประกาศ
 • รายชื่อคณะที่ปรึกษา
 • สารบัญ
 • สารบัญตาราง
 • สารบัญภาพ
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาคใต้
 • บทที่ 3 การประเมินผลสำเร็จระดับภาพรวม
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ระดับยุทธศาสตร์
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์ระดับโครงการ
 • ตารางสรุปรายโครงการ
 • บทที่ 6 การประเมินตัวยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
 • บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 • ภาคผนวก
 • บรรณานุกรม
Thai