เอกสารประกอบราชดำเนินสนทนา "ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"

DeepSouthWatch's picture

 

ไฟล์นำเสนอ
กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย
เมธัส อนุวัตรอุดม
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
 
เอกสารประกอบราชดำเนินสนทนา
"ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"

คลิกดูกำหนดการ

 

Thai