รวมลิงค์แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี

DeepSouthWatch's picture

 

รวมลิงค์แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี
 
วันที่
ลิงค์
กรณี
องค์กร
 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552
แถลงการณ์
กรณีความรุนแรงโหดเหี้ยมต่อครู
รัฐบาลต้องส่งสัญญาณสันติภาพ เจรจาทุกระดับ
แก้ไขรากเหง้าปัญหาความขัดแย้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
9 มิถุนายน พ.ศ.2552
แถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรงในศาสนสถาน และการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ Working Group on Justice for Peace
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
แถลงการณ์
ประนามการก่อเหตุระเบิดสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่นำพาต่อการสร้างสันติสุข
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
14 มีนาคม 2553
แถลงการณ์
ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา
และผู้บริสุทธิ์ทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
9 กันยายน พ.ศ. 2553
font-weight:normal">แถลงการณ์
font-weight:normal">ให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสืบสวนสอบสวน
font-weight:normal">กำหนดเป็นนโยบายหลักด้านความมั่นคงในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
font-weight:normal">สร้างมั่นใจเชื่อมั่นต่อระบบนิติรัฐ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2554
แถลงการณ์
ประณามเหตุการณ์คาร์บอมบ์ในตัวเมืองยะลา
โหดร้าย ก่อเหตุในพื้นที่สาธาณะหวังผลต่อผู้บริสุทธิ์
เสนอให้มีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบ รถไม่มีทะเบียน
ควบคุมอาวุธและแหล่งที่มาสารระเบิด
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
1 เมษายน พ.ศ. 2554
แถลงการณ์
ประณามผู้ก่อเหตุระเบิด
สร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์และทรัพย์สินเสียหาย
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่นำพาแนวทางสันติ
เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมประณาม แสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
1 เมษายน พ.ศ. 2554
แถลงการณ์
ประณามผู้ก่อเหตุระเบิด
สร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์และทรัพย์สินเสียหาย
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่นำพาแนวทางสันติ
เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมประณาม แสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ
 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
25 ตุลาคม 2554
แถลงการณ์
ประณามผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส
เรียกร้องร่วมกันยุติวงจรความรุนแรง ร่วมแรงรัฐและภาคประชาสังคม
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
9 กันยายน พ.ศ. 2554
ประนามการฆ่าสังหารครูไทยพุทธจำนวน 4 คนในเวลาสองเดือน
สร้างความขัดแย้ง โหมความรุนแรง ครูเรียกร้องมาตรการป้องกันเหตุร้าย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
26 พฤศจิกายน 2554
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 1/2554
เรื่อง จุดยืนของสภาฯต่อปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
4 มกราคม 2555
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 1/2555
เรื่อง การเยียวยาเพื่อความเป็นธรรมและสมานฉันท์
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
4 มกราคม 2555
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 2/2555
เรื่อง การยกเลิก พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ในพื้นที่ จชต.
5 มกราคม 2555
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 3/2555
เรื่อง การกระจายอำนาจเพื่อท้องถิ่นจัดการตนเอง
31 มกราคม 2555
แถลงการณ์มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
กรณีเหตุการณ์ที่ตำบลปุโละปุโย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
1 เมษายน 2555
แถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์
Justice for Peace
4 เมษายน 2555
แถลงการณ์ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕: จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในสถานการณ์ความรุนแรง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
7 เมษายน 2555
แถลงการณ์ร่วมกรณีเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่
 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
29 กรกฎาคม 2555
แถลงการณ์
เรียกร้องทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
22 กันยายน 2555
แถลงการณ์ต่อกรณีการก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เรียกร้องให้มีการแสวงหาทางออกร่วมกันของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคม
และประชาชน เพื่อยุติวงจรแห่งความรุนแรงด้วยแนวทางสันติวิธี
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
16 พฤศจิกายน 2555
ประณามผู้ก่อเหตุยิงอีหม่ามบ้านอูเบง ยะหา - เรียกร้องรัฐวางมาตรการปกป้องผู้นำศาสนา (Statement on Imam of Ban Ubeng Mosque)

1.   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
2.   มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC)
3.   มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
4.   ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS)
5.   เครือข่ายผู้ช่วยทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SPAN)
6.   เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP)
7.   สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (Deep Peace)
8.   เครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (IN south)
9.   เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง
 
4 ธันวาคม 2555
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 5 / 2555
เรื่อง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
4 ธันวาคม 2555
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 5 / 2555
เรื่อง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
18 ธันวาคม 2555
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 6 / 2555
เรื่อง  จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้
ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2556
font-weight:normal">แถลงการณ์มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
font-weight:normal">กลุ่มใช้ความรุนแรงทุกกลุ่มต้องยุติการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ในจังหวัดชายแดนใต้
font-weight:normal">รัฐต้องเยียวยาเนื่องจากไม่สามารถปกป้องชีวิตประชาชนได้
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2556
แถลงการณ์ข้อห่วงกังวลของชาวปาตานีและเครือข่าย
ต่อการโจมตี ฉก ๓๒ นราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มูลนิธิศักยภาพชุมชน
สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ  ( Deep Peace )
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย
เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ จังหวัดชายแดนใต้
สำนักสื่อวาร์ตานี ( Wartani )
เครือข่ายบัณฑิตอาสา จังหวัดชายแดนภาคใต้
24 กุมภาพันธ์ 2556
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 7 / 2556
เรื่อง  ความเห็นกรณีคนร้ายบุกโจมตีฐานปฏิบัติการทหารหน่วยเฉพาะกิจ
นาวิกโยธินภาคใต้  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
14 มีนาคม 2556
แถลงการณ์ฉบับที่ 8: ขอสนับสนุนการลงนามริเริ่มกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
24 มีนาคม 2556
แถลงการณ์ฉบับที่ 9: ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
2 พฤษภาคม  2556
font-weight:normal">แถลงการณ์: ประนามผู้ก่อเหตุกราดยิงที่ปัตตานี เรียกร้องกำหนดแนวทางหยุดยิงสร้างบรรยากาศสันติภาพ
 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
2 พฤษภาคม 2556
font-weight:normal">แถลงการณ์ เครือข่ายชาวพุทธจังหวัดปัตตานี
font-weight:normal">ฉบับที่ 1/2556
font-weight:normal">เรื่อง ประณามการกระทำที่โหดเหี้ยมของผู้ก่อเหตุ
เครือข่ายชาวพุทธจังหวัดปัตตานี
4 พฤษภาคม 2556
กรณีขอประณามการก่ออาชญากรรมต่อพลเรือน
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งถือเป็นเป้าหมายอ่อนแอ
สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ
26 มิถุนายน 2556
คำแถลงกรณีการเสียชีวิตของอีหม่ามอิสมาแอล ปะโอมานิ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
27 มิถุนายน 2556
แถลงการณ์: กรณีอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็ก
 
สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
4 กรกฎาคม 2556
เรื่อง  เสนอแนวปฏิบัติต่อคู่พูดคุยสันติภาพระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับผู้แทนกลุ่ม B.R.N.
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่  10/2556
 
17 กรกฎาคม 2556
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่  11/2556
เรื่อง  สนับสนุนการยกระดับข้อตกลงร่วมความริเริ่มสันติรอมฎอน 2013
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
5 สิงหาคม 2556
อิหม่ามยะโกบ ถูกยิง
Wartani
 
***หมายเหตุ: ลิงค์แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนของเอกสารที่มีการแถลงโดยองค์กรประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เอกสารเท่าที่รวบรวมในที่นี้นั้นเป็นเอกสารที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ของบล็อก หรือพื้นที่เปิดสำหรับสมาชิกที่ประสงค์เผยแพร่ข้อเขียนหรือเอกสารของตนเอง www.deepsouthwatch.org (รวบรวมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556)
Thai