หลักสูตรวิทยาลัยประชาชน (People's College Curriculums 2013)

DeepSouthWatch's picture

  

หลักสูตร
วิทยาลัยประชาชน
People’s  College
(ปี 2013)
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ
(ศูนย์จัดการความขัดแย้งศึกษา)
 
 
 
 
 
หลักสูตรประชาธิปไตย
(ศูนย์ประชาธิปไตยศึกษา)
 
 
 
Thai