หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า)

DeepSouthWatch's picture

  

หลักสูตร
สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute
(ปี 2556)
 
การเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2
(สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล)
 

 

 
Thai