ผลการสำรวจความคิดเห็น "สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต"

DeepSouthWatch's picture
 
 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง
สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต
 
โดย
อับดุลการีม อัสมะแอ
สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาษามลายู
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตุลาคม 2556
 
 
Thai