หนังสือแฝด deepbooks: 'กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน' และ 'ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี'

DeepSouthWatch's picture

  

หนังสือแฝดในโครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(deepbooks)
 
กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน
Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context
 
โดย
กองบรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 

 

 
ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี
Decoding Patani Merdeka Movement
 
โดย
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
และกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 

 

 
Thai