รวมคำแถลงเกี่ยวกับ "คำเตือน" และ "ทางออก" กรณีความขัดแย้งที่กรุงเทพฯ

DeepSouthWatch's picture
 :::หมายเหตุ:::รายการข้างล่างนี้เป็นแถลงการณ์และข้อเขียนที่คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เผยแพร่ออกมาในระหว่างที่ความขัดแย้งอันเกิดจากการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครเข้าสู่สถานการณ์เผชิญหน้าที่แหลมคม ทางกองบรรณาธิการเห็นว่าข้อความเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จึงรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกัน โดยเน้นการคัดเลือกเฉพาะถ้อยแถลงที่่เป็นคำเตือนและทางออกต่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นสำคัญ
 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
3 ธันวาคม 2556
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2 ธันวาคม 2556
 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2 ธันวาคม 2556
 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
1 ธันวาคม 2556
 
ผศ. ดร.อิสมาอีลลุตฟีย์ จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1 ธันวาคม 2556
 
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
30 พฤศจิกายน 2556
 
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
28 พฤศจิกายน 2556
 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นิธิ เอียวศรีวงศ์, พวงทอง ภวัครพันธุ์, สมฤทธิ์ ลือชัย, ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์, ยุกติ มุกดาวิจิตร, ประจักษ์ ก้องกีรติ, สมชาย ปรีชาศิลปกุล,  ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, อัครพงษ์ ค่ำคูน และ ทวีศิลป์ สืบวัฒนา
28 พฤศจิกายน 2556
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
28 พฤศจิกายน 2556
 
โคทม อารียา กลุ่มศึกษาสันติวิธี
27 พฤศจิกายน 2556
 
Thai