รายงานสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2556

DeepSouthWatch's picture

 

 
รายงานสถานการณ์เด็กและสตรี
จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2556
 
 
โครงการการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับองค์กรภาคประชาสังคม
ที่ทำงานด้านสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
 
 
จัดทำโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)
กลุ่มด้วยใจ
และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (HAP)
 
 
สนับสนุนโดย
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP)
 
 
Thai