รายงานการศึกษา "องค์การบริหารด้านการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย" โดย นักศึกษากลุ่ม 4 สสสส.รุ่น 1

DeepSouthWatch's picture

 

รายงานการศึกษาเรื่อง
องค์การบริหารด้านการเมืองการปกครอง
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
โดย
นักศึกษากลุ่มที่ 4
หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” (สสสส.รุ่นที่ 1)
สถาบันพระปกเกล้า
 
 
ปกหน้า
สารบัญ
เนื้อหา
บรรณานุกรม
 
Thai