บทความวิจัย “การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศญี่ปุ่น” โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

DeepSouthWatch's picture

 

 

 
บทความ
การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองพื้นที่พิเศษ:
ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศญี่ปุ่น

 

(ดาวโหลดไฟล์ PDF)

 

โดย
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

 

(บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่ผู้เขียนนำเสนอต่อคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. ในช่วงต้นปี พ.ศ.2549)
 
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 29 ฉบับพิเศษ ปี 2551

 

 

Thai