บทความ "การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย และการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป" โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ

DeepSouthWatch's picture

 

 

 

บทความ
การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย
 

 

และการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์:

 

ประสบการณ์จากยุโรป

 

 
(ดาวโหลดไฟล์ PDF)

 

 
โดย
ฉันทนา บรรพศิริโชติ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
(เอกสารนี้กำลังได้รับการจัดพิมพ์ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้ ฉันทนา บรรพศิริโชติ, การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย และการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป, กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริชเนามัน, 2009.)
Thai