คลิปคำแถลงของ ‘อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม’ ในงานมหกรรมสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี [Abu Hafez’ Speech in Pa(t)tani Peace Media Day Festival 2014] – English & Malay

DeepSouthWatch's picture

  

คลิปคำแถลงของ ‘อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม’ ในงานมหกรรมสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
Abu Hafez’ Speech in Pa(t)tani Peace Media Day Festival 2014
[Malay and English Version]
 
Malay Version
 

 
"Hari ini kami datang membawa BUNGA RAYA sebagai simbol kedamaian, tanpa membawa senjata . Perang juga telah meletus di Patani , dan di Patani  juga akan lahir kedamaian sesuai dengan gelarannya PATANI DARUSSALAM" Abu Hafez Al-Hakim, Wakil Pejuang Patani di Meja Dialog
 
See more detail:
PMDF Proceeding
 
 
English Version
 

 
"Today we come unarmed, bearing a  BUNGA RAYA  as a symbol  of PEACE . War has also erupted in Patani , and in Patani peace will be born , the land renown as PATANI DARUSSALAM, the  Land of Peace." Abu Hafez Al-Hakim, Representative of the Patani Fighters on the Dialogue Table
 
See more detail:
PMDF Proceeding
 
 
คำแถลงฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดย Hara Shintaro and DSW Team
 
 
 
Thai