ข้อเรียกร้องเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และวันสตรีสากล หยุดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และพลเรือน

DeepSouthWatch's picture

  

ข้อเรียกร้องเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
 และวันสตรีสากล
หยุดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และพลเรือน
 
 
กลุ่ม/องค์กรที่ร่วมลงนาม
 
กลุ่มผู้หญิง
(1)        เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
(2)        เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(3)        สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
(4)        ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(5)        กลุ่มเซากูน่า
(6)        ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
(7)        เครือข่ายสตรีชายแดนใต้
 
กลุ่มเยาวชน
(1)        กลุ่มด้วยใจ
(2)        ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา
(3)        สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง)
(4)        กลุ่มเยาวชนใจอาสาและภรรยาอันวา
(5)        สมาคมเยาวชนจิตอาสาปัตตานี
 
กลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม
(1)        เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ
(2)        กลุ่มชนพุทธกลุ่มน้อยยะลา
(3)        มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (KSPI)
 
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(1)        สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(2)        สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3)        มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร
(4)        โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(5)        สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
(6)        มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ / เครือข่ายพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองจังหวัดชายแดนใต้
(7)        มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าปัญญาเลิศ
(8)        กองทุนเกื้อหนุนครอบครัวที่ทำงานเพื่อสังคมชายแดนใต้
(9)        ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล
(10)      สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
(11)      ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “บ้านชีวิตใหม่”
(12)      ศูนย์อัลกุรอานและภาษา โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
(13)      ศูนย์ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี
(14)      เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้
(15)      เครือข่ายชุมชนศรัทธา
(16)      สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ปัตตานี
(17)      ศูนย์ประชาสังคมจังหวัดยะลา
(18)      เครือข่ายวิทยุชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้       
(19)      สมาคมเสริมสร้างสิทธิชุมชน
(20)      ศูนย์ประสานเครือข่ายประชาสังคมนราธิวาส
(21)      ทีมยือรีงา
 
สมาคม/มูลนิธิ/ศูนย์
(1)        กาชาดสากล
(2)        Patani Forum (ปาตานีฟอรั่ม)
(3)        วิทยาลัยประชาชน
(4)        ภาคีสถาปัตยกรรมปาตานี
(5)        ศูนย์การเมืองภาคพลเมืองสงขลา
(6)        มูลนิธิศักยภาพชุมชน
สถาบันวิชาการ
(1)        สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
(2)        ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(3)        คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(4)        โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (Step Project)
(5)        โครงการนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส.จชต.) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 
สื่อ
(1)        สำนักสื่อหัวใจเดียวกัน / เฌอบูโด
(2)        เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้
(3)        กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้
(4)        สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(5)        สถานีวิทยุคลื่นฟ้าใสหัวใจเรียนรู้
(6)        เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้
(7)        เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
(8)        สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน
(9)        เครือข่ายวิทยุจุดเมืองปัตตานี
(10)      ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค
(11)      โรงเรียนนักข่าวพลเมือง
(12)      กลุ่มต้มยำ
 
บุคคล
(1)        นางเรืองรวี  พิชัยกุล
(2)        นายวัลลภ ภุมรา
(3)        นายพลธรรม จันทร์คำ
(4)        นางสาวยุรี  แก้วชูช่วง (นักศึกษาปริญญาโท สันติศึกษา)
 
Thai