ร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (ฉบับรัฐบาล)

DeepSouthWatch's picture

 

 
 
 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

 

(ฉบับรัฐบาล)
 
(ดาวโหลดที่นี่)
 
 

 

 

Thai