ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... (โดย อัคคชา พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง)

DeepSouthWatch's picture

 

 
 
 
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ...
 
โดย
โครงการการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อการปกครองของภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
อัคคชา พรหมสูตร
ผู้แทนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ
 
 

 

Thai